Investeerimiskontot saab varsti kasutada  ühisrahastusinvesteeringute tegemiseks

Investeerimiskonto_ühisrahastus

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile Tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, millega laiendatakse tänast üsna piiratud finantsvarade loetelu, millesse on investeerimiskonto kaudu lubatud investeerida. Eelnõu kohaselt täiendatakse finantsvarade loetelu muuhulgas ka Euroopa Liidu ühisrahastuse määruse alusel reguleeritud ühisrahastusplatvormide vahendusel antud laenude ning tehtud omakapitaliinvesteeringutega.

Täna kehtiv Tulumaksuseadus ei võimalda investoril ühisrahastusinvesteeringuid (nii laene kui osalusi) investeerimiskonto vahendusel teha ning see toob eraisikutest investoritele kaasa kaks suuremat probleemi:

  1. ühisrahastusinvesteeringutelt saadud tulu (eelkõige intressid) maksustatakse brutopõhimõttel ning sellisest tulust ei ole võimalik maha arvata ei ühisrahastusplatvormi kasutamisega kaasnevaid tehingu- ja halduskulusid ega ka investeeringutelt saadud kahju (nt lootusetute laenude maha kandmisega tekkinud kulu). 
  2. ühisrahastusinvesteeringutelt teenitud mistahes realiseeritud summa maksustatakse olenemata sellest, kas see võetakse välja või reinvesteeritakse uutesse laenudesse või osalustesse.

Rahandusministeeriumi poolt koostatud ettepaneku kohaselt täiendatakse Tulumaksuseaduse paragrahvi 172 uue punktiga 9 ning lisatakse investeerimiskontolt teha lubatavate investeeringute loetellu laenud, mis on antud ja väärtpaber või osalus, mis on soetatud sellise ühisrahastusteenuse osutaja vahendusel, kelle tegevust reguleerib Euroopa Liidu ühisrahastuse määrus (EL 2020/1503).

Siinkohal on oluline märkida, et Euroopa Liidu ühisrahastuse määrus reguleerib ainult ühisrahastusteenust, kus Projektiomanik on juriidiline isik. Eraisikutele antavaid laene vahendavate ehk tarbijakrediiti investeerimist võimaldavate ühisrahastusplatvormide tegevus jääb määruse kohaldamisalast välja.

Tulumaksuseaduse kavandatava muudatuse tulemusel saavad Eesti eraisikutest investorid kasutada oma investeerimiskontot ühisrahastuse investeeringutelt saadud tulu (nt laenult või võlakirjalt makstav intress või ka nõude võõrandamise korral teenitav kasu) maksustamist edasi lükata. Ühtlasi saavad investorid hakata arvesse võtma ka sellistelt investeeringutelt saadud kahju. 

Tulumaksuseaduse kavandatava muudatuse tulemusel ei maksustata Eesti eraisikutest investorite investeerimiskonto kaudu ühisrahastuse instrumentidesse investeerimisel saadud tulu tingimusel, et ühisrahastusplatvormil asuvalt kontolt kantakse raha tagasi üksnes investeerimiskontole, seda vahepeal muul otstarbel kasutusse (nt tarbimisse) võtmata.

Investeeringute ühisrahastusplatvormi siseselt vahetamist hakatakse lugema kontosisesks tehinguks, seega saab nt ühe investeeringu lõppemisel teenitud tulu kasutada sama platvormi vahendusel uue investeeringu tegemiseks ilma tulu vahepeal investeerimiskontole ja sealt uuesti platvormikontole kandmata.

Tulumaksuseaduse paragrahvi 40 lõige 2 punkti 4 kohaselt tekib investoril võimalus Eesti-sisese investeeringu puhul intressi maksjat teavitada, et laenu või väärtpaberi näol on tegemist investeerimiskonto kaudu soetatud finantsvaraga, ning sellisel juhul tehtavatelt väljamakselt tulumaksu kinni ei peeta.

Osaluspõhise ühisrahastuse puhul saab teenitud tulu maksustamine sõltuma tulu saamise vormist (tulu liigist). Kui tulu saadakse dividendidena, siis Eestist saadud dividend on alati maksustatud kas seda maksva äriühingu tasemel või n-ö eelnevatel astmetel (Tulumaksuseaduse paragrahvi 50 lõiked 1 ja 11). Seega saab seda näidata füüsilise isiku tuludeklaratsioonis investeerimiskonto sissemaksena, mille arvel saab kontolt teha väljamakseid maksuvabalt. Kui tulu saadakse osaluse võõrandamisest äriühingus, saab sellest teenitud kasu maksustamist investeerimiskonto abil edasi lükata.

Välisriigis saadud tulu maksustamine sõltub välisriigi õigusaktidest ning Eesti ja välisriigi vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingust. Kui need näevad ette tulu maksustamise selle allikariigis, siis ei ole investeerimiskontost maksukohustuse edasilükkamisel abi ning sellisel juhul näidatakse välisriigis maksustatud tulu investeerimiskonto sissemaksena.