Ühisrahastamine: investeeringutelt teenitud tulu maksustamine

Lugemiseks kuluv aeg: 10+ min.

Võtmepunktid:

 • Topeltmaksustamise vältimise lepingu olemasolul peetakse osa tulumaksust kinni intresse välja maksva ettevõtte poolt, ning (maksustamata) osa teenitud tulust tuleb investoril oma koduriigis iseseisvalt deklareerida.
  Näide: Eesti eraisikust residendile kohaldatakse intresside väljamaksel tulumaksumäär 20%. Läti projekti investeerides hoitakse 10% tulumaksu kinni Sponsori poolt, mis edastatakse Läti maksuametisse. Ülejäänud 10% tuleb investoril ise deklareerida.
 • Rumeenia projektidesse investeerinud mitteresidentidest investoritel peetakse antud hetkel kinni 16%-list tulumaksu. Crowdestate jätkab oma tööd, leidmaks Rumeenia projektidele meie rahvusvaheliste investorite jaoks maksuefektiivsem investeerimisstruktuur.
 • Topeltmaksustamise vältimiseks palu EMTA-l saata sinu maksuresidentsust tõendav dokument (see ei ole portaalist allalaetav ja edastatakse meilitsi) või täida avaldus nende veebilehelt.

Kuigi tulumaksu kinnipidamise reegleid kasutati juba 19 sajandi keskel, peetakse kaasaegse tulumaksu kinnipidamise süsteemi autoriks Beardsley Rumi’t, kes New Yorki’i Föderaalreservi direktorina tegi ettepaneku panna teatud tululiikide puhul tulumaksu kinnipidamise kohustuse tulu väljamaksjale. USA Kongress jõustas Rumi ettepanekuid 1943 aasta Current Tax Payment Actiga.

Tänapäeval kuulub kinnipeetava tulumaksuga maksustamisele enamik ettevõtete poolt tehtavatest tuluväljamaksetest. Tulumaksu kinnipidamise käigus vähendatakse tulu saajale arvestatud ning välja maksmisele kuuluvat tulu tulumaksu võrra, mis kantakse koheselt edasi makse koguvale riigiametile. Tulumaksu kinnipidamise kohustuse loomisega tagab riik mistahes tulu maksustamise enne, kui tulu saaja seda kulutama saab asuda. Tulumaksu kinnipidamise süsteem tagab, et riik saab oma maksud kätte esimesena, õigeaegselt ning riskivabalt.

Kõige tüüpilisemaks kinnipeetavateks maksudeks on palgatulult kinni peetavad tulu-, sotsiaal- ja pensionikindlustusmaksed.

Ühisrahastatud investeeringutelt teenitud tulu maksustamine

Ühisrahastatud investeeringute tulu maksustatakse üldjuhul sarnaselt mistahes muule samaliigilisele tulule.

Kui ühisrahastusplatvormi vahendusel on sõlmitud laenulepingud, mille alusel on investor andnud raha kaasata soovinud ettevõttele laenu, ning see ettevõtte teeb investorile intresside väljamakse, siis on absoluutne enamik riike kehtestanud intresse välja maksvale ettevõttele kohustuse väljamakselt tulumaks kinni pidada.

Kui ühisrahastusplatvormi vahendusel on investor investeerinud ettevõtte omakapitali, ning ettevõte otsustab jaotada kasumit dividendide maksmise näol, on ettevõttel kohustus välja makstavatelt dividendidelt tulumaks kinni pidada.

Korrektse tulumaksumäära leidmine

Välja makstavale tulule kohaldatav tulumaksu kinnipidamise määr sõltub suures plaanis kolmest oluliselt komponendist:

 • väljamakset teostava ettevõtte maksuresidentsusest, mis määrab ära kinnipeetava tulumaksu saava riigi ning ütleb, millise riigi tulumaksuseadust tuleb kinnipidamisel kohaldada. Näiteks, kui väljamakse teostaja on Itaalia ettevõte, siis kasutatakse kinnipidamisel kasutatava tulumaksumäära leidmiseks Itaalia tulumaksustamise reegleid ning kinni peetud tulumaks kantakse üle Itaalia maksuametile;
 • väljamakse saaja liigist – kas väljamakse saaja on eraisik või juriidiline isik? Paljud riigid käsitlevad eraisikutele ja ettevõtetele tehtavate intressimaksete tulumaksustamist erinevalt ning seetõttu on oluline vahet teha intressitulu saava isiku liigil. Näiteks olukorras, kus intressitulu väljamaksja on Eesti maksuresidendist ettevõte ning intresse makstakse nii Eesti maksuresidendist eraisikule kui ka Eesti maksuresidendist ettevõttele, siis eraisikule tehtavatele intresside väljamaksetele kohaldatakse 20% suurust tulumaksu kinnipidamise määra ning ettevõtete puhul on selle määra suuruseks 0%;
 • riikidevahelised topeltmaksustamise vältimise lepingud, mida kohaldatakse juhul, kui intresside väljamaksja ja intresside saaja on erineva maksuresidentsusega (ehk siis asuvad erinevates riikides), ning mille eesmärgiks on minimeerida teenitud  tulu mitmekordselt maksustamist. Teiselt poolt tagavad topeltmaksustamise vältimise lepingud, et investori poolt teenitud tulu maksustatakse igal juhul – tavaliselt saavad investori tulumaksust osa mõlemad riigid. Topeltmaksustamise vältimise lepingu olemasolul peetakse osa tulumaksust kinni intresse välja maksva ettevõtte poolt, ning (maksustamata) osa teenitud tulust tuleb investoril oma koduriigis iseseisvalt deklareerida.

Tulumaksu kinnipidamise kohustus tekib tulu väljamaksmise hetkel.

Korrektse tulumaksumäära kohaldamine on ettevõtte jaoks oluliselt keerulisem juhul, kui ühisrahastusplatvorm pakub oma kasutajatele lepingu võõrandamise võimalust järelturul – sellisel juhul võib olla kapitali kaasanud ettevõttel kohustus teha ühe lepingu alusel väljamakseid erinevatele isikutele (vastavalt sellele, kes on igal väljamakse tegemise hetkel laenulepingu omanikuks).

Valik kohaldatavaid tulumaksu kinnipidamismäärasid

Saaja Füüsiline isik
Maksja Äriühing

*Rumeenia projektidesse investeerinud mitteresidentidest investoritel peetakse antud hetkel kinni 16% tulumaksu.

**Kõigi Portugali projektidesse investeerivate investorite suhtes kohaldatakse 10% kinnipeetavat tulumaksumäära.

Crowdestate’i vahendusel tehtud investeeringute tulumaksustamise protsess

Crowdestate on üks vähestest Euroopa ühisrahastusplatvormidest, mis aitab platvormi vahendusel kapitali kaasanud ettevõtetel korrektselt täita ettevõtte asukohariigi poolt kehtestatud tulumaksu kinnipidamise kohustust.

Tulumaksu kinnipidamise lihtsustamiseks toimub tulumaksu kinni pidamine Crowdestate’s alljärgneva protsessi järgi:

 • ettevõte teeb Crowdestate’i kliendikontole intresside väljamakse brutosummas (st intressimakse sisaldab ka võimalikku tulumaksukohustust);
 • Crowdestate kontrollib intresside väljamakse laiali jaotamise hetkel intressi tulu saaja liiki, maksuresidentsust ning topeltmaksustamise lepingu olemasolu, ning määrab selle alusel igale investorile korrektse tulumaksumäära;
 • Teenitud tulu krediteeritakse brutosummas investori investeerimiskontole ning samal hetkel debiteeritakse tema investeerimiskontot kinni peetava tulumaksu summas. Seega näeb iga investor oma investeerimiskonto väljavõttelt nii talle makstud intresside kui ka kinni peetud tulumaksu summat;
 • Juhul, kui üks investeerimisvõimalus või kapitali kaasanud ettevõte teeb ühe kalendrikuu jooksul mitu tulu väljamakset, siis kohaldatakse eelpool kirjeldatud tulumaksu kinni pidamise protseduuri kõikidele väljamaksetele;
 • Kinni peetud tulumaksu summasid hoitakse Crowdestate’i vahekontol kuni jooksva kalendrikuu lõpuni;
 • Järgmise kalendrikuu esimesel kuupäeval teeb Crowdestate kapitali kaasanud ettevõttetele kinni peetud tulumaksu koondsummas automaatse väljamakse ning kannab kinni peetud tulumaksu tagasi ettevõtte arvelduskontole. Samaaegselt koostatakse ettevõttele maksude deklareerimiseks vajalikud aruanded ja failid, mis saadetakse alla laadimiseks ettevõtte juhile ning raamatupidajale;
 • Kapitali kaasanud ettevõte kasutab Crowdestate’t saadud informatsiooni ja kinnipeetud tulumaksude tagasikannet kinni peetud maksude korrektseks deklareerimiseks.

Tulumaksu kinnipidamise ja hilisema deklareerimise seisukohalt vaadatuna on investorite jaoks äärmiselt oluline, et Crowdestate’il oleks igal ajahetkel olemas informatsioon investori kehtiva maksuresidentsuse kohta ning et investori isikuandmed, sh isikukood, oleks Crowdestate’i investeerimiskonto andmetes korrektselt defineeritud. Puudulikud või valed andmed võivad kaasa tuua vigase, sh kõrgema tulumaksu määra rakendamise ning tekitada intresse maksvale ettevõttele tehnilisi probleeme maksude tähtaegsel deklareerimisel.

Heaks näiteks maksuresidentsuse muutumise kohta on olukord, kus nt seni Eestis elanud Crowdestate’i investor läheb välisriiki tööle ning teeb maksuresidentsuse muutumise kohta ette nähtud teate Eesti Maksu- ja Tolliametile, kuid unustab oma Crowdestate’i investeerimiskonto andmetes oma maksuresidentsuse andmeid muuta. Seetõttu kohaldatakse talle intresside väljamaksetelt kinni peetava tulumaksu arvestamisel Eesti maksuresidendile kohaldatavat 20% suurust tulumaksu määra ka juhul, kui tema uus maksuresidentsus võimaldaks kasutada madalamat tulumaksumäära. Samuti toob vale maksuresidentsus Sponsori jaoks kaasa vajaduse esitatavaid maksudeklaratsioone käsitsi parandada.

Tulumaksuraport

Kinni peetud tulumaksu kohta koostab Crowdestate igale investorile raporti, mida on võimalik alla laadida investeerimisportfelli vaates.

Raportis on üles loetletud kõik väljamakseid teinud ettevõtted ja nende andmed, ettevõtete poolt välja makstud tulu brutosumma ning kinni peetud tulumaksu summa.

Tulumaksu deklareerimine

Juhul, kui investorilt on väljamaksete tegemise käigus kinni peetud vähem tulumaksu, kui seda nõuaks investori maksuresidentsuse riigis kehtiv tulumaksuseadus, tuleb investoril iseseisvalt deklareerida (osaliselt) maksustamata jäänud tulu ning vajadusel tasuda täiendavat tulumaksu.

tulumaks

Näited

Sponsor 1 AS on Eesti maksuresidendist äriühing, millel on kaks investorit: Eraisik A ja Väikeettevõte OÜ. Mõlemad investorid on Eesti maksuresidendid. Sponsor 1 AS teeb mõlemale investorile intressitulu väljamakse summas 1 000 EUR.

Väljamakse tegemise käigus kohaldab Sponsor 1 AS alljärgnevaid tulumaksumäärasid:

 • Eraisik A-le välja makstav intress kuulub maksustamisele 20% suuruse tulumaksumääraga, seega peab Sponsor 1 AS tehtavalt väljamakselt kinni 200 EUR. Ettevõtte poolt kinni peetud tulumaks kajastub automaatselt Eraisik A eeltäidetud tulumaksudeklaratsioonil;
 • Väikeettevõte OÜ-le välja makstav intress kuulub maksustamisele 0% suuruse tulumaksumääraga, seega ei pea Sponsor 1 AS tehtavalt väljamakselt kinni tulumaksu ning Väikeettevõte OÜ saab kogu teenitud tulu brutosummas kätte.

Sponsor 2 srl on Rumeenia maksuresidendist äriühing, millel on neli investorit: Eraisik A on Eesti maksuresident, Eraisik B on Saksamaa maksuresident, Eraisik C on Itaalia maksuresident ja Väikeettevõte srl on samuti Itaalia maksuresident. Sponsor 2 srl teeb kõikidele investoritele intressitulu väljamakse brutosummas 1 000 EUR.

Rumeenia ettevõttel on Rumeenia maksuseaduse alusel kohustus kohaldada kõikidele eraisikutete tehtavate intressitulu väljamaksetele 10% suurust tulumaksumäära ning ettevõttele tehtavatele intressimaksetele 16% suurust intressimäära.

Väljamakse tegemise käigus kohaldab Sponsor 1 AS alljärgnevaid tulumaksumäärasid:

 • Eraisik A-le välja makstav intress kuulub maksustamisele 10% suuruse tulumaksumääraga, seega peaks Sponsor 2 srl tehtavalt väljamakselt kinni pidama 100 EUR. Rumeenia ja Eesti vahel on sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping, selles on sätestatud samuti 10% suurune tulumaksumäär – seega tuleb igal juhul rakendada 10 % suurust tulumaksu kinnipidamise määra. NB! Kuna Eestis maksustatakse eraisiku tulusid vastavalt tema tegelikele sissetulekutele, siis on intressi teeninud Eesti eraisikul kohustus tulu maksustamata osa iseseisvalt deklareerida ja vajadusel tulumaksu juurde maksta. Oletades, et Eraisik A poolt teenitud tuludele kohaldatakse 20% suurust tulumaksumäära, võib selle tulu teenimisega kaasneda täiendava 10% suuruse tulumaksu maksmise kohustus;
 • Rumeenia projektidesse investeerinud mitteresidentidest investoritel (B ja C) peetakse antud hetkel kinni 16%-list tulumaksu.
 • Väikeettevõte srl-le välja makstav intress kuulub maksustamisele 16% suuruse tulumaksumääraga, samas on Rumeenia ja Itaalia vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping, milles on juriidilistele isikutele tehtavatele väljamaksetele sätestatud 5% suurune soodustulumaksumäär. Seetõttu peab Sponsor 1 srl tehtavalt väljamakselt kinni tulumaksu 50 EUR.

Vastutamatussätted

Eelpool toodud kirjeldus ja näited on üldistavad ja illustreerivad. Konkreetse investori lõplik maksustamine ja maksumäär võib sõltuda paljudest erinevatest ja individuaalsetest asjaoludest. Seetõttu soovitame mistahes maksustamise valdkonda kuuluvate küsimuste korral pöörduda professionaalse maksukonsultandi poole.

Käesolevas blogipostitus ei ole kooskõlastatud erinevate riikide maksuhalduritega ning puudub kindlus, et maksuametnikud ei asu teistsugusele seisukohale. Postituse kirjutamise ajal tuginesime vastaval ajal kehtivatele seadustele ja meil puudub kohustus teavitada käesolevas postituses toodud maksumäärade või muu teabe muutumisest. Crowdestate ei vastuta sellele infole tuginemisest tuleneda võiva kahju, kaotuste ega kulutuste eest.

Edasiste küsimuste korral palun võtke ühendust maksunõustajaga.

4 comments

 1. Would you please kindly advise pros and cons of scenarios for:

  a) Investing as an Individual Australian tax resident
  b) Investing as a Company Australian tax resident
  c) both

 2. Hello,

  I’m a Romanian resident and invested in a Romanian project. 10% withholding income tax has been applied to all payments that I received. Now, if I understood right this article – as an individual, I don’t have to pay an additional 10% income tax. This tax is the one that was withhold already and will be declared and paid by the Romanian company on my behalf. Is my understanding correct?

  1. Hello Octavian! Yes, you understood it correctly. The project’s Sponsor sends the tax information withheld from the interest payment to the tax department of your country.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.